หน่วยการเรียนรู้ บทที่1-7

บทเรียน


บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตารางคำนวณ

บทที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล

ประโยชน์ของ Microsoft Excel


 1. สร้างตารางทำงาน จัดตารางสวยงาม ในรูปแบบต่างๆ
 2. สร้างเอกสารที่ต้องมีการคำนวณ เชื่อมโยงสูตร (สามารถเชื่อมโยงในไฟล์เดียวกัน ข้ามไฟล์ หรือ ข้ามเครื่องก็ได้)
 3. งานจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นที่จำนวนข้อมูลไม่เกิน 1 ล้านแถว (ในทางปฏิบัติ แนะนำว่าไม่เกิน หลักแสน จะทำงานได้คล่องตัว)
 4. สร้างรายงานสรุปผลในมุมมองต่างๆ เช่น ตารางสรุปยอดขาย ตารางสรุปข้อมูลสินค้า สรุปงบดุล สรุปแผนการผลิต สรุปข้อมูล ขาดลามาสาย ของพนักงาน เป็นต้น
 5. สร้างกราฟ นำเสนอข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่ง กราฟเส้น วงกลม จุด ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ มีรูปแบบต่างๆ มากมาย

ลักษณะงานเหมาะกับ Excel

 1. งานด้านบัญชี (Accounting)
 2. งานด้านการเงิน (Financial)
 3. งานด้านการวางแผน (Planning)
 4. งานด้านงบประมาณ (Budgeting)
 5. งานด้านสถิติ (Statistic)
 6. งานด้านวิศวกรรมศาตร์ (Engineering)

ข้อจำกัดของ Excel (.xlsx)

 • 1,048,576 rows by 16,384 columns
 • จำนวน Sheets ใน Workbook = ไม่จำกัด
 • รายการที่จะอยู่ใน Dropdown = 10,000
 • ฟังก์ชั่น ซ้อนกันได้ = 64 ชั้น
 • ตัวแปรสูงสุดในฟังก์ชั่น = 255 ตัวแปร
 • จำนวนคนที่เปิดพร้อมกัน = 256 คน
 • จำนวนขั้นของการ Undo = 100 ขั้น
 • จำนวน คอลัมน์ ใน Pivot = 16,384
 • จำนวน แถว ใน Pivot = 1,048,576

เครื่องมือในใช้งานขั้นสูง

 • Pivot Table และ Pivot Chart เป็นเครื่องมือใช้ในการสรุปผลข้อมูลในรูปแบบตาราง และ กราฟ สามารถจัดกลุ่มข้อมูล สรุปผลได้ในมุมมองที่ต้องการ
 • PowerBI ได้แก่ PowerPivot, PowerVIew, Power Query, Power Map เป็นเครื่องมือขั้นสูงเพื่อใช้ประมวลผลในงาน Business Intelligence (BI) เพื่อนำเสนอในมุมมองที่เราต้องการได้ และปลดล็อคข้อจำกัดต่างๆ ข