คุณลักษณะรายวิชา

โปรแกรมตารางคำนวณ 2204-2103 


จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ เครื่องมือของโปรแกรมตารางคำนวณ
2. ป้อน จัดเก็บ แก้ไขและตกแต่งข้อมูล ใช้สูตรและฟังก์ชั่นเบื้องต้น
3. วิเคราะห์ สรุป และรายงานข้อมูลในรูปแผนภูมิหรือตารางวิเคราะห์ข้อมูล (pivot table)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆ


สมรรถนะรายวิชา


1. ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007  ได้อย่างถูกต้อง
2. แก้ไข Worksheet ได้ตามหลักขั้นตอน
3. สามารถทำงานกับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
4.ทำงานกับสมุดงานและแผ่นงานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ได้อย่าคล่องแคล่ว
5.ตกแต่งแผ่นงานได้อย่างสวยงาม
6.ใช้สูตรในการคำนวณได้อย่างเหมาะสมกับงาน
7.บอกฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณได้
8.สามารถสร้างกราฟได้อย่างถูกหลักขั้นตอน
9.สามารถตกแต่งตารางได้อย่างสวยงาม
10.สร้างฐานข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel 2007  ได้

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมตารางคำนวณ การป้อนและจัดเก็บข้อมูล การแก้ไขและตกแต่งข้อมูล การสร้างตารางข้อมูล การใช้สูตรและฟังก์ชั่นในการคำนวณการพยากรณ์ข้อมูล การเรียงลำดับ การสรุปและนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิและตารางวิเคราะห์ข้อมูล